Logo Privacy Policy Privacybeleid van De Slagersbond van GentUw Privacy :  lees onze privacyverklaring

Uw privacy en het beleid van de Verenigde Vleeshouwers van Gent & Omliggende draagt uw privacy en de bescherming van jou persoonsgegevens hoog in het vaandel. Daarom wordt er zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgegaan en worden deze uitsluitend gebruikt en verwerkt voor de doeleinden waarvoor zij worden verkregen.

Ook hechten wij veel waarde aan transparantie. In privacyverklaring leggen we duidelijk uit hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan en met welk doel wij jou persoonlijke gegevens verwerken. De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens via deze website is voor de Slagersbond Gent te contacteren via onderstaande data.

Telefoon: 0474 44 50 98
E-mail:     marc@slagersbond-gent.bel
Adres:      Gentbruggeplein 4
9050 Gentbrugge

Wie zijn wij?

De Verenigde Vleeshouwers van Gent & Omliggende is een beroepsvereniging, Slagersbond  voor zelfstandige slagers en traiteurs. Wij werken aan een toekomstbestendige slagerswereld waarin de slager succesvol kan zijn als ondernemer, werkgever en vakman. Bij deze werkzaamheden en dienstverlening verwerken we een gedeelte van uw persoonsgegevens.

Gegevensverwerking; doeleinden en grondslagen

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en in stand houden van de relatie met de Verenigde Vleeshouwers van Gent & Omliggende. Dit vanwege het lidmaatschap bij de Verenigde Vleeshouwers van Gent & Omliggende, dan wel (niet lid zijnde) op een andere manier contact is gelegd met de Verenigde Vleeshouwers van Gent & Omliggende. Hierbij kan gedacht worden aan het doen van een verzoek bij, het stellen van een vraag aan, het doen van een bestelling bij, het deelnemen aan een activiteit van de Verenigde Vleeshouwers van Gent & Omliggende.

Om uitvoering te geven aan de rechten en plichten voortkomend uit de lidmaatschapsovereenkomst met de Verenigde Vleeshouwers van Gent & Omliggende, verwerken de Verenigde Vleeshouwers van Gent & Omliggende de daaraan verbonden lidmaatschapsgegevens. Daarnaast heeft de Verenigde Vleeshouwers van Gent & Omliggende een gerechtvaardigd belang om diegenen die hun gegevens verstrekt hebben om een dienst te kunnen ontvangen (zoals de nieuwsbrief, bijwonen van een vergadering of demoavond, deelname als jurylid, overleg of anders), aanvullende informatie te sturen over de Verenigde Vleeshouwers van Gent & Omliggende, zo lang u als persoon niet heeft aangegeven daar geen interesse meer in te stellen.

Gegevens van u als lid worden gebruikt om je te kunnen benaderen over activiteiten en informatie over en van de Verenigde Vleeshouwers van Gent & Omliggende in de ruimste zin van het woord en om uitvoering te geven aan de rechten plichten die voortkomen uit het lidmaatschap en het feit dat je actief bent als ondernemer binnen de georganiseerde slagerswereld.

Indien u (als niet lid) iets bestelt via de website of het secretariaat, dan worden die gegevens gebruikt om het product of diensten te bezorgen alsook de financiële afhandeling daarvan.

Als u (als niet lid ) je via de website of op en andere wijze een vraag stelt, een verzoek, opgeeft voor een activiteit van de Verenigde Vleeshouwers van Gent & Omliggende of een daaraan gerelateerde organisatie, zoals een bijeenkomst, aanvraag lidmaatschap, onze nieuwsbrief, een bestelling plaatst of gebruik maakt van één van onze andere diensten, dan kunnen wij jouw gegevens ook verder gebruiken voor het toezenden van daaraan gerelateerde, relevante informatie, waaronder informatie over het lidmaatschap van de Verenigde Vleeshouwers van Gent & Omliggende. Indien u dit niet langer op prijs stelt dan kun je dat aangeven op de wijze zoals vermeld en beëindigen wij de daaraan gekoppelde verwerkingen, indien dat mogelijk/toegestaan is, zo snel mogelijk.

Gegevensverwerking: welke gegevens worden verwerkt

Om uitvoering te geven aan één van de of meerdere van voorgaande vermelde diensten kan de Verenigde Vleeshouwers van Gent & Omliggende de volgende gegevens verwerken:

  • contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;
  • leeftijd, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat;
  • Kruispuntbank gegevens (uittreksel, ondernemingsnummer);

Opslag en bewaartermijnen van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of lidmaatschap. Als onze relatie of uw lidmaatschap eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden. Wanneer iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaren wij zijn persoonsgegevens gedurende de termijn waarin de betrokken persoon zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief.

Besloten gedeelte voor leden op de website ( Login )

Als lid zijnde van de Verenigde Vleeshouwers van Gent & Omliggende krijg u een gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te krijgen tot het besloten gedeelte van de website: Slagersbond-Gent. Als gebruiker ben je zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de gebruikersnaam en het wachtwoord. Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met een gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik daarvan. Wanneer een gebruiker vermoeden heeft dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient de gebruiker de Verenigde Vleeshouwers van Gent & Omliggende hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen, zodat er maatregelen genomen kunnen worden.

Gegevens over gebruik van de website en cookies

Op onze site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader worden het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, geregistreerd en worden deze gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te verbeteren en te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de gevolgen voor jouw privacy hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees ook het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics

Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt de Verenigde Vleeshouwers van Gent & Omliggende geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met uw persoonsgegevens omgaan.

Nieuwsbrief

Je kan u via e-mail aanmelden voor de algemene nieuwsbrief van de Verenigde Vleeshouwers van Gent & Omliggende. Leden ontvangen de nieuwsbrief als onderdeel van het lidmaatschap. Hiermee informeren wij onze leden over relevante ontwikkelingen aangaande de slagerij. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jezelf kunt afmelden. Uw e-mailadres en naam in het gegevensbestand van onze nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Social media

Wij maken gebruik van diverse social media zoals Facebook en Twitter. Als je social media gebruikt, dan kun je met jouw social media-account reageren op de diverse accounts die de Verenigde Vleeshouwers van Gent & Omliggende beheert. Wij krijgen daarbij geen toegang tot je social media-account, maar als je via social media een vraag stelt aan ons, dan bewaren we dat bericht en je accountnaam zodat we op je bericht kunnen reageren.

Links op de website

Op de website van de Verenigde Vleeshouwers van Gent & Omliggende staan logo’s van diverse social media diensten. Deze bevatten enkel links naar de betreffende social media pagina’s. Met de vermelding van deze voornoemde logo’s worden door de Verenigde Vleeshouwers van Gent & Omliggende geen persoonsgegevens verwerkt. Indien je op een logo van een social media dienst klikt, worden jouw persoonsgegevens verwerkt door de betreffende social media dienst. De Verenigde Vleeshouwers van Gent & Omliggende verwijst je graag naar de privacyverklaring op de website van deze partijen.

Verstrekkingen aan derden

De Verenigde Vleeshouwers van Gent & Omliggende verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan voor de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst, op grond van de wet, op jouw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van de Verenigde Vleeshouwers van Gent & Omliggende bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de websitehoster, de IT-beheerder, de CRM-provider, de Landsbond der Beenhouwers, organiseren van bedrijfsbezoeken of activiteiten).

Recht van inzage, correctie en/of verzet

U kan de Verenigde Vleeshouwers van Gent & Omliggende per e-mail op de hoogte stellen indien je niet meer wilt worden benaderd met informatie over onze activiteiten, producten en diensten. Indien je meer informatie wilt over de Verenigde Vleeshouwers van Gent & Omliggende, ons privacybeleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, kan je contact opnemen via onderstaand adres. Hier kun je ook terecht als je een klacht wilt indienen. Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de nationale toezichthouder.

Telefoon: 0474 44 50 98
E-mail:     marc@slagersbond-gent.bel
Adres:      Gentbruggeplein 4
9050 Gentbrugge

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd. Door de Verenigde Vleeshouwers van Gent & Omliggende wordt aan de gebruiker geadviseerd regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is laatst bijgewerkt op  02 juni 2018.