Verplichting om een elektronisch betaalsysteem aan te bieden

Verplichting om een elektronisch betaalsysteem aan te bieden

Vanaf 1 juli 2022 moeten alle ondernemingen, ongeacht hun grootte. in staat zijn hun particuliere klanten (consumenten) ten minste één elektronisch betaalsysteem aan te bieden. WAT HOUDT DIE VERPLICHTING IN? Vanaf 1 juli 2022 moeten volgens de Belgische wetgeving alle ondernemingen die met consumenten te maken hebben, van de kleinste tot de grootste, hun klanten ten minste één elektronisch betaalsysteem aan te bieden of een oplossing aanbieden waarmee zij hun aankopen elektronisch kunnen betalen. Die oplossing mag niet in de plaats komen van cashbetalingen, die nog steeds moeten worden aanvaard: elektronisch betalen is daar een aanvulling op. Daartoe zijn alle technische oplossingen mogelijk die momenteel op de markt beschikbaar zijn: vaste of draagbare betaalterminals, contactloze betalingen via smartphone of smartwatch, enz. Ondernemingen zijn vrij om de technologie te kiezen die hen het meest geschikt lijkt, afhankelijk van hun economische realiteit en de specifieke kenmerken van hun cliënteel. Meer informatie vindt u op de website van Febelfin , de Belgische Federatie van de Financiële Sector Het...
Lees meer
Ecocheques | Vanaf 1 januari 2022 enkel nog Elektronische afgeleverd

Ecocheques | Vanaf 1 januari 2022 enkel nog Elektronische afgeleverd

Ecocheques | info voor onze leden: Ecocheques | Sinds 1 januari 2022 worden enkel nog elektronische ecocheques afgeleverd. Maar het wettelijk kader hiervoor liet op zich wachten. In de praktijk waren een aantal  uitgiftebedrijven al enige tijd de digitale weg ingeslagen en leverden nog enkel elektronische ecocheques af. Nu is ook de wettelijke basis voor deze verplichting geregeld. ECOCHEQUES ENKEL NOG ELEKTRONISCH Eind oktober 2021 keurde de minsterraad reeds een ontwerp van koninklijk besluit goed dat gericht was op het digitaliseren van de ecocheques. Het definitieve wettelijk kader heeft even op zich laten wachten, maar verscheen uiteindelijk eind vorige maand in het Belgisch Staatsblad. Concreet betekent dit, dat de uitgiftebedrijven sinds 1 januari 2022 enkel nog elektronisch ecocheques kunnen afleveren. Werkgevers kunnen dus sinds begin dit jaar dus geen papieren ecocheques meer bestellen. WAT MET PAPIEREN ECOCHEQUES? Papieren ecocheques konden tot en met 31 december 2021 uitgereikt worden. Deze ecocheques kunnen nog gebruikt worden tijdens de geldigheidsduur ervan. > Ecocheques hebben een geldigheidsduur van 2 jaar. Papieren ecocheques...
Lees meer
Sluitingsuren en wekelijkse rustdag voor de kleinhandel Slager – Traiteur

Sluitingsuren en wekelijkse rustdag voor de kleinhandel Slager – Traiteur

Sluitingsuren en wekelijkse rustdag voor de kleinhandel Omschrijving van “wekelijkse rustdag” Omschrijving van “sluitingsuren” Bestaan er afwijkingen op deze wetgeving? Voor TOERISTISCHE CENTRA EN BADPLAATSEN Badplaatsen en de gemeenten of gedeelten van de gemeenten die als toeristisch centrum erkend zijn, genieten afwijkingen op de wetgeving die sluitingsuren en een wekelijkse rustdag oplegt. De kleinhandel is onderworpen aan een wetgeving die sluitingsuren en een wekelijkse rustdag oplegt. Op dit algemeen principe zijn er uitzonderingen. Diensten (horeca, kappers ...) zijn niet onderworpen aan deze wetgeving. Omschrijving van “wekelijkse rustdag” Alle handelaars moeten de wekelijkse rustdag respecteren. Onder een wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur. Tijdens die dag heeft de consument geen toegang tot de vestigingseenheid en is de rechtstreekse verkoop van producten aan de consument verboden. Ook thuisleveringen mogen niet. De wekelijkse rustdag moet gedurende minstens 6 maanden dezelfde blijven. Zondag of een andere dag? Een handelaar mag een andere dag dan...
Lees meer
Verplichte aansluiting bij een externe preventiedienst voor Slagers

Verplichte aansluiting bij een externe preventiedienst voor Slagers

VERPLICHTE aansluiting bij een externe preventiedienst voor SLAGERS Er is nogal wat discussie onder onze leden over de VERPLICHTE aansluiting bij een externe preventiedienst. Sommige commerciële organisaties melden foutief dat je helemaal niet ver­plicht bent om aan te sluiten terwijl dit een WETTELIJKE VERPLICHTING IS! De aansluiting bij een externe dienst is ver­plicht ! - Zodra u één medewerker in dienst hebt - ook al werkt die niet fulltime - bent u wettelijk verplicht om zich aan te sluiten bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Als werkge­ver draagt u immers de verantwoorde­lijkheid om te waken over het welzijn van uw personeel. - De wetgeving voorziet twee mogelijkhe­den waarbij elke werkgever zich moet aansluiten bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPB). De interne dienst kan niet alle opdrach­ten uitvoeren, die zijn opgelegd door de wetgeving ter zake. Elke werkgever heeft de verplichting een ''interne preventieadviseur'' aan te duiden van zodra hij één persoon te werk stelt. Deze...
Lees meer
Forfaitaire regeling 2022 voor Slagers en Spekslagers

Forfaitaire regeling 2022 voor Slagers en Spekslagers

Forfaitaire regeling 2022 voor Slagers en Spekslagers De hiernavolgende bepalingen gelden alleen voor de belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de forfaitaire regeling ! De hiernavolgende bepalingen gelden alleen voor de belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de forfaitaire regeling bedoeld in artikel 56, § 1, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. Deze bepalingen zijn op hen toepasselijk onverminderd de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake btw en inzonderheid van het koninklijk besluit nr. 2, van 7 november 1969, met betrekking tot het vaststellen van de forfaitaire grondslagen van aanslag voor de btw. Artikel 56 van het Btw-Wetboek werd ingevolge artikel 10 van de wet van 27.12.2021 houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde aangevuld met twee nieuwe paragrafen. Vanaf 01.01.2022 zullen ingevolge deze bepalingen de aan de normale regeling van de belasting of aan de in artikel 56bis bedoelde vrijstellingsregeling van de belasting onderworpen belastingplichtigen de optie om gebruik te maken van de forfaitaire grondslagen van aanslag niet meer kunnen uitoefenen en de...
Lees meer